Grøn Gas Danmark: Gassen i nettet kan være 100 pct. grøn i 2035

Pressemeddelelse:

Gassen i Danmarks gasnet kan være grøn i 2035

100 pct. af gassen i Danmarks gasnet kan være grøn allerede i 2035. Det viser et notat, som interessefællesskabet Grøn Gas Danmark offentliggør i dag. Dermed kan Danmark som det første land i Europa gøre sig uafhængig af naturgas og alene dække gasforbruget med gas, der er produceret på madaffald, industriaffald og restprodukter fra landbruget.

Interessefællesskabet Grøn Gas Danmark offentliggør i dag et notat, der viser, at 100 pct. af gassen i gasnettet allerede i 2035 kan være grøn:

"Grøn gas er fremtidens gas. Vores beregninger viser, at Danmark har mulighed for at blive det første land i Europa, der gør sig uafhængig af fossil gas. Den totale grønne omstilling af gasnettet er en reel mulighed. Det betyder, at de 55 mia. kr., vi som samfund har investeret i gasnettet, kan blive en vigtig brik i fremti­dens grønne energisystem," siger Carsten Jensen, adm. dir. i Dansk Gas Distribution.

Siden 2014, hvor den første grønne gas kom på gasnettet, har den reduceret Danmarks udledning af CO2 med 675.000 tons. Det svarer til den årlige udledning fra mere end 300.000 biler. Alene næste år vil den grønne gas i gasnettet reducere Danmarks udledning med 800.000 tons CO2. En decentral og grøn gaspro­duktion er under etablering. Fra 2014 til 2017 er der tilsluttet hele 21 biogas-opgraderingsanlæg til gasnettet – heraf et enkelt direkte til transmissionsnettet.

"De seneste tre år er der blevet produceret mere grøn gas end de foregående 30 år. Det betyder, at andelen af grøn gas i gasnettet stiger, og næste år forventer vi, at 11 pct. af gassen vil være grøn. Dermed er vi allerede i dag det land i Europa, der har den største andel grøn gas i gasnettet, siger Carsten Jensen, Dansk Gas Distribution.

Teknologiudvikling skal drive effektivisering

Udviklingen af den grønne gas til gasnettet blev sat i gang med opbakning fra et bredt politisk flertal med energiforliget i 2012.

"Siden har vi set en industrialisering af sektoren. Flere af de anlæg, som i dag bliver bygget, er 25 til 50 gange større end de biogasanlæg, som vi traditionelt har haft i Danmark, og de nye anlæg er i stand til at omdanne mere biomasse til gas. Samlet bidrager anlæg i alle størrelser til den flotte vækst i produktionen af grøn gas," siger Ole Hvelplund, adm. dir. i Nature Energy.

Den grønne omstilling af gasnettet følger samme opskrift som den grønne omstilling af el-nettet, og med blot fem år på bagen er omstillingen fortsat i sin spæde start. Producenterne af grøn gas forventer dog, at omkostningerne til grøn gas falder i fremtiden:

"Der er aldrig blevet brugt så mange kræfter på at udvikle produktionen af grøn gas, som der bliver i dag. Vi ser en stigende professionalisering blandt producenterne, hvor både store og små anlæg har forøget produktionen. Vi ser, at nye organiske restprodukter bliver brugt i storskalaproduktioner, og producenterne forventer nye teknologispring i de kommende år. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvor meget vi kommer til at reducere omkostningerne med," siger Ole Hvelplund, adm. dir. i Nature Energy.

Fakta:

  • Beregningerne er baseret på potentialevurderinger udarbejdet af Aarhus Universitet og sammenholdt med prognoser for gasforbruget i Danmark. Beregningerne viser, at der med de rette rammevilkår er potentiale til at grøn gas (metan) dækker Danmarks forventede gasforbrug på 72 PJ i 2035.
  • Potentialet på 72 PJ er baseret på en fortsat stigende udnyttelse af husdyrgødning og affald, en øget effektivisering af biogasproduktionen, en 50 % udnyttelse af halmressourcen. Århus universitet peger på at dette potentiale kan boostes helt op til 100 PJ ved en udnyttelse af gassystemets muligheder for el-lagring via metanisering. 

Om Grøn Gas Danmark

Med Grøn Gas Danmark ønsker tre distributionsselskaber at oplyse om den grønne omstilling af gasnettet. Læs mere på www.grøngasdanmark.dk

Følg os på Twitter @GronGasDanmark

For yderligere informationer kontakt venligst senior kommunikationsrådgiver Frans Rønnov på 

25 19 45 16 eller på fro@energinet.dk